VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 1 | 2 Ti-mô-thê 2 | 2 Ti-mô-thê 3 | Tít

2 Ti-mô-thê 2:15

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn