VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:1

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn