VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:10

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn