VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:14

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn