VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 1 | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 2:6

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn