VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 3:10-11

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11 vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn