VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 3:4

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn