VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Ti-mô-thê | Tít 2 | Tít 3 | Phi-lê-môn

Tít 3:8

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn