VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Tít | Phi-lê-môn 1 | Hê-bơ-rơ

Phi-lê-môn 1:25

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn