VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 12 | Hê-bơ-rơ 13 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 13:8

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn