VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 2 | 1 Phi-e-rơ 3 | 1 Phi-e-rơ 4 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 3:10-11

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vả, Ai muốn yêu sự sống Và thấy ngày tốt lành, Thì phải giữ gìn miệng lưỡi, Đừng nói điều ác và lời gian giảo; 11 Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình mà đuổi theo,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn