VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 4 | 1 Phi-e-rơ 5 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 5:13

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hội thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn