VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Phi-e-rơ | 2 Phi-e-rơ 1 | 2 Phi-e-rơ 2 | 1 Giăng

2 Phi-e-rơ 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn