VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Phi-e-rơ | 2 Phi-e-rơ 2 | 2 Phi-e-rơ 3 | 1 Giăng

2 Phi-e-rơ 3:8

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn