VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 10 | Khải-huyền 11 | Khải-huyền 12

Khải-huyền 11:17

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn