VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 11 | Khải-huyền 12 | Khải-huyền 13

Khải-huyền 12:11

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn