VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:13

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn