VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:14

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn