VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:16

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn