VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:9b

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn