VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 4 | Khải-huyền 5 | Khải-huyền 6

Khải-huyền 5:12

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn