VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 4 | Khải Huyền 5 | Khải Huyền 6

Khải Huyền 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Rồi tôi thấy bên phải Đấng ngự trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm phong bằng bảy ấn. 2 Tôi cũng thấy một thiên sứ dũng mãnh lớn tiếng tuyên bố: "Ai xứng đáng tháo các ấn và mở quyển sách ra?" 3 Nhưng cả trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất cũng chẳng có ai mở được quyển sách hoặc nhìn vào sách nổi, 4 nên tôi khóc nức nở vì không có ai xứng đáng mở cuốn sách hay nhìn vào sách. 5 Nhưng một trưởng lão bảo tôi: "Anh đừng khóc! Kìa, Sư tử của chi tộc Giu-đa, là chồi của Đa-vít đã chiến thắng, để mở quyển sách và tháo bảy ấn ra." 6 Tôi lại thấy Chiên Con đứng giữa Ngai và bốn sinh vật, ngay giữa các trưởng lão — Chiên Con như đã bị giết, có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần linh mà Đức Chúa Trời sai đi khắp mặt đất. 7 Chiên Con đến, lấy quyển sách trong tay phải của Đấng ngự trên ngai. 8 Khi Ngài lấy sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước Chiên Con, mỗi người cầma một thụ cầm và bưng các lư hương bằng vàng đựng đầy trầm hương — tức là các lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9 Họ hát một bài ca mới: "Ngài xứng đáng nhận quyển sách và tháo các ấn trên sách ra vì Ngài đã chịu chết và dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người trong tất cả các sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia, 10 khiến họ thành một vương quốc và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, họ sẽ trị vì trên mặt đất". 11 Lúc ấy, tôi nhìn xem và nghe tiếng của nhiều thiên sứ quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão, số thiên sứ đông hàng muôn hàng triệu, 12 đồng hô lớn: "Chiên Con đã chịu giết xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực, danh dự, vinh quang và ca tụng." 13 Tôi cũng nghe mỗi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngoài biển và vạn vật trong đó ca rằng: "Đấng ngự trên ngai và Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang và quyền năng đời đời vô cùng!" 14 Bốn sinh vật nói: "A-men!" Rồi hai mươi bốn trưởng lão quỳ sấp xuống thờ lạy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn