VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 5 | Khải-huyền 6 | Khải-huyền 7

Khải-huyền 6:1-2

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! 2 Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn