VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 17 | 2 Sa-mu-ên 18 | 2 Sa-mu-ên 19 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 18:4-8

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Vua tiếp rằng: Ta sẽ làm điều chi các ngươi lấy làm phải. Vậy, người đứng tại cửa thành trong khi dân sự kéo đi từng toán trăm và ngàn. 5 Vua truyền lịnh nầy cho Giô-áp, A-bi-sai, và Y-tai mà rằng: Hãy vì cớ ta dong cho Áp-sa-lôm trai trẻ. Cả dân đều nghe lời vua căn dặn cho các trưởng vì Áp-sa-lôn. 6 Dân sự kéo ra đồng, đón quân Y-sơ-ra-ên, giao chiến tại trong rừng Ép-ra-im. 7 Đạo quân Y-sơ-ra-ên bị các tôi tớ của Đa-vít đánh bại; thật ấy là một trận thua lớn, trong ngày đó chết mất hai vạn người. 8 Chiến tranh lan khắp miền, và trong ngày đó có nhiều người chết mất trong rừng hơn là chết ở dưới lưỡi gươm.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn