VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 21 | 2 Sa-mu-ên 22 | 2 Sa-mu-ên 23 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 22:29

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Đức Giê-hô-va ôi! thật Ngài là ngọn đèn tôi, Và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn