VietChristian
VietChristian
httl.org

YouTube

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Henry Smith
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net, Lễ Tạ Ơn
C:5/11/2017; P: 12/15/2017; 109 xem
Xem lần cuối 1/23/2018 4:56:52
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa

Jack Richards
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/29/2017; P: 10/5/2017; 172 xem
Xem lần cuối 1/18/2018 21:36:11
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 288 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 4:12:40
Xem-YT  Nhắn Tin
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 811 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2018 14:51:15
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Fanny J. Crosby
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:3/16/2017; P: 6/25/2017; 349 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 12:3:22
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Vĩnh Phúc
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:6/23/2017; 304 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 15:10:54
Xem-YT  Nhắn Tin
Winter Photo

Lời Ru Của Mẹ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Mẫu
C:6/11/2017; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2018 11:20:52
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Thư Cho Cha

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Phụ
C:6/11/2017; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 17:58:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Lời Nguyện Cầu

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2018 0:48:52
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tâm Sự Phi-e-rơ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 67 xem
Xem lần cuối 1/9/2018 9:42:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.