VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 69 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 8:58:39
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 31 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:38:27
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 45 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 20:31:23
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Bàn Chân Người Truyền Đạo

Thiên Kiều Giang
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:5/14/2015; P: 3/9/2017; 95 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 5:24:26
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 410 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 19:52:2
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 409 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 17:2:33
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 728 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 11:19:17
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 459 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 20:25:15
Xem-YT  Nhắn Tin
Vimeo

Đồi Vắng

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 255 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 13:4:58
Xem-VM  Nhắn Tin
Vimeo

Tôi Biết Ðấng Nắm Giữ Tương Lai

Ira Stanphill
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 272 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 14:17:5
Xem-VM  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.