VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 311 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 7:4:2
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Fanny J. Crosby
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:3/16/2017; P: 6/25/2017; 205 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:59:3
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Vĩnh Phúc
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:6/23/2017; 172 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 12:45:3
Xem-YT  Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Ru Của Mẹ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Mẫu
C:6/11/2017; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 7:0:29
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thư Cho Cha

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Phụ
C:6/11/2017; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 10:45:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Nguyện Cầu

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 60 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 13:9:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tâm Sự Phi-e-rơ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 34 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 7:2:31
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Câu Chuyện Chúa Phục Sinh

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 32 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 7:3:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ánh Sáng ChoTrần Gian

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 34 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 13:9:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sơ Lược Phúc Âm Giăng

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 34 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 10:45:49
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.