VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Ma-thi-ơ 5:38-42

Ma-thi-ơ 5:38-42
Chiên Nhỏ
C:8/3/2011; 460 xem
Xem lần cuối 0.89 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Ðức Chúa Trời - Lời Chúa, Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ