VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Yêu Kẻ Thù

Lu-ca 6:35
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2016; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 21:36:22
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Tha Thứ.

Trang Chủ | Vườn Thơ