VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Ngôi Lời Giáng Thế Làm Người

Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/7/2018; 188 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.50 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ