VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:11-24
Hoa Phụng Tiên
C:1/18/2019; 199 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Vườn Thơ