VietChristian
VietChristian
svtk.net
Autumn Photo

Thiên Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 1:18-25; Ma-thi-ơ 2:9-10; Lu-ca 2:1-20
TBM
C:12/18/2019; 235 xem
Xem lần cuối 19.51 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Ma-thi-ơ 1, Ma-thi-ơ 2, Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 1, Ma-thi-ơ 2, Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ