VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Ví Dụ Về Người Pha-ri-si Và Người Thâu Thuế

Lu-ca 18:9-14
Bình Tú Ngọc
C:3/10/2021; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 11:2:24
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ