VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Sự Chôn Chúa

Lu-ca 23:50-56
Bình Tú Ngọc
C:4/2/2021; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.56 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ