VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Ẩn Dụ Về Người Con Trai Hoang Đàng

Lu-ca 15:11-32
Bình Tú Ngọc
C:4/10/2021; 109 xem
Xem lần cuối 11/24/2021 19:29:37
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Thiếu Nhi.

Trang Chủ | Vườn Thơ