VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Không Một Ai Sánh Bì

Giăng 1:14; Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 2:24; Khải-huyền 1:17-18
Bình Tú Ngọc
C:4/2/2023; 57 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 5:3:18
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Giăng 1, Giăng 14, Công-vụ các Sứ-đồ 2, Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Giăng 14, Công-vụ các Sứ-đồ 2, Khải-huyền 1.

Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ