VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Summer Photo

Thứ Tự Ưu Tiên Trong Mục Vụ

Ê-phê-sô 2:10; 2 Ti-mô-thê 1:9; Ga-la-ti 1:15; 1 Phi-e-rơ 4:10; Ma-thi-ơ 28:18-19
Tiểu Minh Ngọc
C:6/20/2023; P: 7/3/2023; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/4/2024 0:31:31
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Ê-phê-sô 2, 2 Ti-mô-thê 1, Ga-la-ti 1, 1 Phi-e-rơ 4, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2, 2 Ti-mô-thê 1, Ga-la-ti 1, 1 Phi-e-rơ 4, Ma-thi-ơ 28.

Sống Đạo, Thương Xót, An Ủi, Chia Xẻ.

Trang Chủ | Vườn Thơ