VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Summer Photo

Tình Cha Tuyệt Vời

Lu-ca 15:11-32
Bình Tú Ngọc
C:6/16/2024; 47 xem
Xem lần cuối 1.09 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Ngày Từ Phụ, Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ