VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

Ma-thi-ơ 16:26
Thanh Hữu
C:4/30/2017; P: 5/5/2017; 106 xem
Xem lần cuối 6.66 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tôi Ao Ước

Thi-thiên 37:4
Thanh Hữu
C:1/21/2015; 308 xem
Xem lần cuối 6.85 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xuân Đắc Thắng

Rô-ma 8:37
Tiểu Minh Ngọc
C:1/26/2016; P: 1/28/2017; 117 xem
Xem lần cuối 12.10 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thank You for Your Love!

Tiểu Minh Ngọc
C:1/31/2011; 252 xem
Xem lần cuối 17.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Mặc Dầu...

Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2011; 277 xem
Xem lần cuối 21.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trở Lại Quê Hương

Tiểu Minh Ngọc
C:3/23/2000; 302 xem
Xem lần cuối 27.26 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Mọi Người

Tiểu Minh Ngọc
C:3/23/2000; 332 xem
Xem lần cuối 28.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cùng Tổ A-đam Đi Siêu Thị

Truyền-đạo 11:9
Thanh Hữu
C:5/1/2015; 276 xem
Xem lần cuối 30.68 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Yên Ủi

Giăng 14:16-17; Giăng 14:26; Giăng 16:8; Giăng 16:14
Tiểu Minh Ngọc
C:4/1/2015; 242 xem
Xem lần cuối 30.76 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nếm Thử Xem

Thi-thiên 34:8
Tiểu Minh Ngọc
C:3/23/2000; 300 xem
Xem lần cuối 36.10 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ