VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Một Việc Cần Mà Thôi

Lu-ca 10:40-42
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/21/2013; 288 xem
Xem lần cuối 1.58 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Thánh Kinh Và Tôi.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm