VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Winter Photo

Làm Thế Nào Để Có Quyền Năng Nguyên Thủy

Công-vụ các Sứ-đồ 2:38-39; Rô-ma 15:18-19; Hê-bơ-rơ 8:11
Reinhard Bonnke
C:5/14/2015; 568 xem
Xem lần cuối 0.85 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Rô-ma 15, Hê-bơ-rơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Rô-ma 15, Hê-bơ-rơ 8.

Website, Gây Dựng Niềm Tin, Lễ Ngũ Tuần.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm