VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Sự Ăn Năn Trước Sự Cứu Rỗi?

Công-vụ các Sứ-đồ 2:38
Charles Stanley
C:7/1/2015; P: 5/15/2020; 386 xem
Xem lần cuối 1/9/2021 18:46:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm