VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Đừng Phân Tâm Về Cơ Hội Phục Vụ Chúa

Lu-ca 2:62; Lu-ca 9:62; 1 Cô-rinh-tô 10:23
Rick Warren
C:9/29/2016; P: 10/21/2021; 461 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.12 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 2, Lu-ca 9, 1 Cô-rinh-tô 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Lu-ca 9, 1 Cô-rinh-tô 10.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc