VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Chuyện Về... Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/3/2019; P: 6/9/2019; 249 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 17:14:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Ngày Từ Phụ.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm