VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Chúa Cần Dùng Nó

Lu-ca 19:29-35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/15/2020; 218 xem
Xem lần cuối 1.51 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Website, Niềm Tin Và Cuộc Sống.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm