VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Chuyện... Về Cha, Nhân Ngày Của Cha

Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; P: 6/20/2021; 310 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/3/2022 9:39:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, 2 Cô-rinh-tô 5, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, 2 Cô-rinh-tô 5, Phi-líp 2.

Ngày Từ Phụ.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm