VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Summer Photo

Chuyện... Cha Dưới Đất, Và... Cha Trên Trời

Ma-thi-ơ 6:9-13; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 12:32; Giăng 17:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2022; P: 6/16/2022; 448 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.04 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Ma-thi-ơ 6, Ma-thi-ơ 7, Lu-ca 12, Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6, Ma-thi-ơ 7, Lu-ca 12, Giăng 17.

Ngày Từ Phụ.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc