VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Mục Đích Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-xu Kêu Gọi Và Đào Tạo Môn Đồ

Mục Sư Phạm Toàn Ái
C:10/12/2011; 730 xem
Xem lần cuối 1.20 giây
Đọc  Chia sẻ

Sách.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm