VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Thi-thiên 128
M. Jeudi
C:2/6/2014; 335 xem
Xem lần cuối 11/13/2019 13:33:37
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
M. Jeudi
C:1/30/2014; 286 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 21:6:51
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 1:10-11; Khải-huyền 1:18-19
M. Jeudi
C:1/23/2014; 266 xem
Xem lần cuối 11/24/2019 17:19:52
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 29
M. Jeudi
C:1/16/2014; 294 xem
Xem lần cuối 11/19/2019 9:29:52
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 33:12; Sáng-thế Ký 12:1-3
M. Jeudi
C:1/9/2014; 446 xem
Xem lần cuối 12/5/2019 11:29:20
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 24:1-14
M. Jeudi
C:1/2/2014; 485 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 12:5:45
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19; Châm-ngôn 3:5; Thi-thiên 118:8; Thi-thiên 37:5; Rô-ma 12:12
M. Jeudi
C:12/26/2013; 556 xem
Xem lần cuối 12/6/2019 4:51:35
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:6-7; Giăng 14:27
M. Jeudi
C:12/19/2013; 512 xem
Xem lần cuối 11/30/2019 4:5:54
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
M. Jeudi
C:12/12/2013; 369 xem
Xem lần cuối 11/24/2019 19:30:22
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:12-19
M. Jeudi
C:12/5/2013; 279 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 4:8:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 53  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm