VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Lời Hứa Và Đức Tin

Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/14/2018 2:30:8
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chân Trời Mới 5/2018

VPNS
C:5/4/2018; 49 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 0:53:25
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bền Đỗ, Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2018 9:34:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 55 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 3:53:40
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chân Trời Mới 3/2018

VPNS
C:3/22/2018; 73 xem
Xem lần cuối 5/29/2018 8:3:55
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Khải Tượng

Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 79 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 3:58:3
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Rô-ma 10:14-15
VPNS
C:2/1/2018; P: 1/29/2018; 68 xem
Xem lần cuối 6/9/2018 23:11:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chân Trời Mới 1/2018

VPNS
C:1/30/2018; 63 xem
Xem lần cuối 5/29/2018 8:2:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thay Đổi

Thi-thiên 51:10; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2018; P: 12/28/2017; 80 xem
Xem lần cuối 6/13/2018 23:25:16
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chân Trời Mới 12/2017

VPNS
C:12/15/2017; 75 xem
Xem lần cuối 6/13/2018 23:33:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm