VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 5; Rô-ma 8:14; Cô-lô-se 3:15; Phi-líp 4:7
John Bevere
C:6/5/2020; 70 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 21:50:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:15,17
Rick Warren
C:6/19/2020; 43 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 17:27:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:11-12; Phi-líp 3:10; 1 Phi-e-rơ 4:1-2
John Bevere
C:6/19/2020; 43 xem
Xem lần cuối 7/10/2020 21:45:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:29
Rick Warren
C:5/8/2020; 106 xem
Xem lần cuối 6/30/2020 7:17:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14693 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:5:33
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:12; Thi-thiên 34:18; 2 Cô-rinh-tô 1:9
Rick Warren
C:6/14/2018; P: 2/22/2020; 267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 1:19:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 11:22-24; Ma-thi-ơ 13:58
Rick Warren
C:3/9/2018; P: 3/24/2020; 202 xem
Xem lần cuối 7/5/2020 6:21:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:10; Mác 10:45; Rô-ma 6:13b; Công-vụ các Sứ-đồ 20:24
Rick Warren
C:3/15/2018; P: 3/21/2020; 201 xem
Xem lần cuối 7/3/2020 13:58:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:21
Rick Warren
C:5/31/2018; P: 2/18/2020; 268 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 21:54:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:2; Giăng 4:35-38; 1 Cô-rinh-tô 9:9; 1 Ti-mô-thê 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2020; 23 xem
Xem lần cuối 6/29/2020 21:19:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 356  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm